Levende laboratorium for cirkulær bioøkonomi

Tænk hvis vi kunne have en bæredygtig og intensiv primærproduktion…

Landbruget er under
pres

Danmarks nationale klimamål og kravet om at opfylde EU’s direktiv om ’god vandkvalitet’ lægger pres på dansk landbrug for at mindske udslip af drivhusgasser og tabet af næringsstoffer.

Fjorden ved Skive er belastet

Økosystemet i Limfjorden ved Skive er særlig udfordret på grund af udvaskning af næringsstoffer fra landbrug omkring fjorden og årtiers spildevandsudledning.

Love kan bremse bæredygtig udvikling

Landbrug, havbrug og følgeindustrierne er reguleret af love, bekendtgørelser, tilskuds- og afgiftsordninger. De kan hindre udviklingen af bæredygtige løsninger.

Living Lab for blå og grøn cirkulær bioøkonomi

Et levende laboratorium for blå og grøn bioøkonomi vil accelerere udviklingen af bæredygtige og rentable løsninger i kommerciel skala og give myndigheder den nødvendige viden til at kunne udforme regulative rammer, der er tilpasset en cirkulær og bæredygtig bioøkonomi.

 

 

Vi har brug for dine ideer

Bærende principper for fondens aktiviteter på området

Udvikling og demonstration af cirkulære forretningsmodeller
Identifikation og løsning af regulatoriske
udfordringer
Living Lab til afprøvning af klimaløsninger


Læs mere om Living Lab
Kontakt os

Omkring Limfjorden ved Skive er behovet for en mere bæredygtig omstilling af primærerhvervene særlig stort. Det skyldes, at området er kendetegnet ved et stort antal husdyr, husdyrbaserede sædskifter og et meget sårbart og belastet fjordmiljø.

 

Omvendt giver eksisterende industri og samarbejdsrelationer i området - som for eksempel biogas- og pyrolyseanlæg og proteinproduktion, særligt gode betingelser for at udvikle nye produktionsprocesser og produkter på baggrund af biomasser.

 

Eksempler på nogle af de potentielle miljømæssige gevinster der kan opnås ved en omstilling af primærerhvervene ved Limfjorden, og som tager afsæt i en cirkulær bioøkonomi:

 

  • Øger iltningen og reducerer næringsindholdet i fjorden
  • Reducerer drivhusgas- og fosforudslip fra humusjorde
  • Lagrer kulstof og reducerer nitratudvaskning på landbrugsjorde i oplandet.

Fotograf © Thomas Køser